Máte už zapísaného Konečného užívateľa výhod?!? Nová povinnosť pre spoločnosti

Splnili ste si už povinnosť a podali do konca roka 2019 návrh na zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do Obchodného registra? Ak nie, viete koho sa táto povinnosť týka, aké údaje je potrebné vyplniť a aká Vám hrozí sankcia v prípade nezapísania konečného užívateľa výhod?

Čo je to konečný užívateľ výhod?

Konečným užívateľom výhod sa v zásade rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, podnikateľa alebo združenie majetku, a tiež každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, podnikateľ alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do neverejnej časti obchodného registra.

Konečným užívateľom výhod sú spravidla spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a podobne. Môžu ním byť aj konatelia, členovia predstavenstva alebo aj členovia manažmentu či prokurista. A môže ich byť aj viac.

Dokedy treba podať návrh na zápis KUV?

Všetky právnické osoby, ktoré boli  zapísané do obchodného registra pred 31. októbrom 2018, sú povinné do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra SR.

Návrh na zápis konečného užívateľa výhod je povinná podať fyzická osoba, ktorá vykonáva funkciu štatutárneho orgánu – napr. pri s.r.o. to je konateľ spoločnosti.

Aké údaje sa zapisujú o KUV do Obchodného registra?

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
  • Adresa trvalého pobytu
  • Štátna príslušnosť
  • Druh a číslo dokladu totožnosti
  • Údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa – tu je potrebné v prvom rade určiť, či sa jedná o: a) skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z jej činnosti alebo obchodu alebo b) konečného užívateľa výhod – vrcholový manažment)

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra.  Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Aká je sankcia za nesplnenie povinnosti?

V prípade, ak konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, teda v lehote do 31.12.2019, spoločnosti hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310 €. 

 

Nie ste si istý, či sa Vás týka povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod? Máte otázku ohľadom konečného užívateľa výhod?

V prípade záujmu vám vieme predmetnú službu – Zápis KUV zabezpečiť, a to už za 49 eur a vy sa môžete naplno venovať svojmu podnikaniu.

Pre viac info nás kontaktujte prostredníctvom formulára, na email info@americkysen.sk alebo 0948 121 600


Comments are closed.