Najčastejšie chyby pri podávaní Daňového priznana

Opätovne ako každý rok, aj tento rok sa pre každého podnikateľa pomaly, ale isto blíži povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň minimálne vo výške daňovej licencie. V prípade, ak ste si ešte nepodali odklad daňového priznania (viď predchádzajúci článok), máte posledné 3 týždne na splnenie si tejto povinnosti.

aa

Aby ste predišli zbytočným komplikáciám, uvádzame najčastejšie chyby, ktoré sa každoročne opakujú pri podávaní daňového priznania:

  • podanie daňového priznania („DP“) na neplatnom tlačive
  • nesprávne vyplnené prílohy DP
  • nesprávne vyznačenie druhu priznania (riadne, opravné, dodatočné)
  • nevypísanie DIČ na všetkých listoch tlačiva
  • nepodpísanie daňovníkom všetkých častí + príloh DP
  • nepodpísanie daňovníkom všetkých relevantných častí DP
  • nekompletnosť podania (nepredloženie všetkých strán prípadne príloh DP)

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že ide o všedné chyby, ale aj tie môžu mať následky na Vaše podnikanie v podobe neželanej daňovej kontroly. Na podanie daňového priznania by ste sa preto mali vopred dobre pripraviť (mať nachystané platné tlačivo, pripravené relevantné podklady na vyplnenie DP) a taktiež zvážiť, či stihnete podať priznanie do konca marca alebo radšej daňovému úradu oznámite, že si túto lehotu predlžujete. Túto možnosť môžete zvážiť aj vtedy, ak už síce máte riadne uzavreté účtovníctvo, ale ešte si chcete z rôznych dôvodov predĺžiť lehotu na zaplatenie dane.

[zdroj: finančná správa]

Comments are closed.