Podnikanie v taxislužby sa vykonávana na základe získania koncesie na prevádzkovanie taxislužby.

Na udelenie koncesie sa vyžaduje:

  • najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo taxislužby  ( nie staršie ako 8 rokov)
  • vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb,
  • bezúhonnosť
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti (garant)
  • preukázať finančnú spoľahlivosť

Uvedené podmienky je nevyhnutné splniť, aby mohla byť vydaná koncesia na  taxislužbi fyzickej osobe alebo právnickej osobe. V prípade právnickej osoby je to možné preukázať dvoma spôsobmi pomocou :

  •  zodpovedného zástupcu (garanta) v pracovnom pomere v spoločnosti alebo
  •  zodpovedného zástupcu (garanta) ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným

Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti. Platnosť koncesie možno na žiadosť jej držiteľa predĺžiť.

V prípade záujmu o bližšie info ku koncesiu na taxislužbu nás neváhajte kontaktovať.