Ak máte daňový nedoplatok, s.r.o. nezaložíte!

Od 1. októbra 2012 je účinná novela Obchodného zákonníka, ktorá uvádza, že : ,,Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.“   V nadväznosti na uvedené ustanovenie daňový poriadok uvádza : ,,Správca dane vydá súhlas, ak výška daňového nedoplatku v úhrne za všetky dane nepresahuje 170 eur.“ Z uvedenej novely vyplýva, že novou…