Účtovna závierka a povinnosti s.r.o.

V prípade, že si s.r.o. nepodala odklad podania daňového priznania, tak do 31.03.2014 je potrebné podať daňové priznanie a zostaviť účtovnú závierku spoločnosti s ručením obmedzeným. Účtovná závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.  S účinnosťou od 01.01.2014 je zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zriadený Register účtovných závierok. Povinnosť uložiť riadnu individuálnu…