Povinnosť podnikateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov

Od roku 2015 bude musieť každý podnikateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov, a to bez ohľadu na ich zaradenie a charakteristiku práce. Dôvodom tejto povinnosti je novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá zaviedla povinnosť zaistiť  pracovnú zdravotnú službu aj pre tých zamestnancov,…

Chcem si založiť vlastnú realitnú kanceláriu

Chcete si otvoriť vlastnú realitnú kanceláriu, ale nespĺňate podmienky? Po prečítaní tohto článku sa vám otvoria nové možnosti a vaše podnikanie sa posunie o level vyššie. Dosiahnete slobodu vo svojom podnikáni a budete si to vedieť robiť sami podľa seba.  Aj vás trápi, že stále pod niekým pracujete? Nemôžte si robiť veci po svojom? Nebaví vás…

Info k daňovým licenciám

Podľa § 46b zákona o dani z príjmov daňovú licenciu (DL) ako minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázal : • daňovú stratu • alebo jeho daňová povinnosť je nižšia ako stanovená výška DL.…

Návrh novely zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona”), ako iniciatívny materiál mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014. Návrh zákona bol pripravený najmä za účelom:…

Podnikatelia môžu požiadať finančnú správu o vydanie záväzného stanoviska

Podnikateľia môžu od 1. septembra pri nejednoznačnom výklade zákonov požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov. Predmetná novinka by mala pomáhať firmám alebo živnostníkom pri posudzovaní daňovo zložitých obchodných transakciách a ušetriť obavy zo sporov a pokút. Finančné riaditeľstvo vydá záväzné stanovisko na základe  žiadosti, ktorá bude musieť obsahovať zákonom určené náležitosti obsiahnuté…

Založte si s.r.o. aj bez 5000 €. Splatíme ich za Vás!

Naša spoločnosť prevádzkujúca portál Americkysen.sk sa rozhodla podporiť podnikanie na Slovensku, aby si čo najviac ľudí mohlo splniť ten svoj americký sen. Keďže podľa prieskumov, hlavný z faktorov poklesu záujmu o podnikanie je zháňanie 5000 €, kvôli splateniu základného imania, naša spoločnosť sa rozhodla, že odstráni túto bariéru pre záujemcov o podnikanie. V prípade, že máte chuť podnikať…

Odvody SZČO do sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.7.2014

Na úvod je potrebné uviesť, že nie každá SZČO (živnostník, farmár, umelec, atď) musí byť poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa zákona o sociálnom poistení musí byť SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni vtedy, ak jej brutto zdaniteľný príjem z činnosti za predchádzajúci rok je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu. Ktoré SZČO sú od 1.7.2014 povinne poistené v…

Nové povinnosti pre eshop-y!

Dňa 13. júna vstúpil do účinnosti nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorý novým spôsobom upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich pri internetovom predaji prostredníctvom e-shopov. Najvýznamnejšie zmeny z pohľadu prevádzkovateľa eshopu : Nový zákon…

Založenie živnosti alebo ako ušetriť?

Chystáte si otvoriť živnosť alebo rozšíriť existujúcu živnosť? Nemáte chuť strácať čas návštevou živnostenského úradu počas presne vymedzených stránkových hodín a vypisovať tlačivá? Ako sa tomu vyhnúť a ako zaplatiť menej?  Založiť živnosť prípadne rozšíriť pôvodnú živnosť o nové predmety podnikania sa oplatí prostredníctvom portálu americkysen.sk finančne aj časovo. Na nasledujúcich modelových situáciach si uvedieme…

Účtovna závierka a povinnosti s.r.o.

V prípade, že si s.r.o. nepodala odklad podania daňového priznania, tak do 31.03.2014 je potrebné podať daňové priznanie a zostaviť účtovnú závierku spoločnosti s ručením obmedzeným. Účtovná závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.  S účinnosťou od 01.01.2014 je zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zriadený Register účtovných závierok. Povinnosť uložiť riadnu individuálnu…