Info k daňovým licenciám

Podľa § 46b zákona o dani z príjmov daňovú licenciu (DL) ako minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázal : • daňovú stratu • alebo jeho daňová povinnosť je nižšia ako stanovená výška DL.…

Návrh novely zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona”), ako iniciatívny materiál mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014. Návrh zákona bol pripravený najmä za účelom:…