Pozastavenie prevádzkovania živnosti na žiadosť podnikateľa a jeho zásadné právne dôsledky po 1. júni 2013

Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti – na dobu dlhšiu ako 3 roky – sú podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým došlo (aj) k novelizovaniu zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších…